ඔබව රිදවන මිනිසුන් වෙනුවෙන් ඔබට කල හැකි දේවල්.

මම මීට පෙර ලිපියකින් ඔබත් එක්ක කතා කරා ඔබට රිදවන මිනිසුන් හදුනගන්නේ කොහොමද කියල. අද මම ඔබත් එක්ක බෙදාගන්නේ එහෙම රිදවන මිනිසුන් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. විස සහිත මිනිසුන්ගෙන් වහාම ඉවත්වීම තමයි ඔබට කල හැකි හොදම දේ කියල මම සදහන් කලා. තමන් ඊට අකමැතිබව තමන්ගේ ජීවිතයේ නිදහස තමන් අගයන බව. ඔබට ස්වාධීන විය හැකි බව ප්‍රකාශ කිරීමත් ඉතාමත් හොද විසදුමක්. නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවන් තියනවා මේ විස සහිත පුද්ගලයන්ගේ පාලන බලය හා ...

Read More